Đây là hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022).

Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội thảo.

Tham dự và chủ trì hội thảo có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo; Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật Phạm Minh Tuấn.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi sách, báo cách mạng là vũ khí sắc bén trong công tác tư tưởng để thực hiện tuyên truyền, cổ vũ và tổ chức quần chúng đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước.

Những tác phẩm của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong những năm 20 của thế kỷ trước đã đặt nền móng cho sự nghiệp xuất bản cách mạng Việt Nam. Sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, xuất bản cách mạng có điều kiện phát triển, thể hiện vai trò to lớn của mình trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân còn non trẻ, giữ gìn thành quả cách mạng...

Phát biểu kết luận hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhận định, hội thảo có ý nghĩa thiết thực, nhằm ôn lại những dấu mốc lịch sử của ngành xuất bản trong 70 năm qua; đánh giá những đóng góp của ngành với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc cũng như quá trình đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển
Toàn cảnh hội thảo.

Đồng thời, đây cũng là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý cùng trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quý báu của ngành, qua đó đóng góp ý kiến, quan điểm để hoạt động xuất bản, in và phát hành tiếp tục phát huy truyền thống, trí tuệ; đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực, tiềm lực của ngành trong thời gian tới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, tiếp thu những chỉ đạo mang tính định hướng của Đảng, các cơ quan tham mưu, cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, những người làm công tác xuất bản, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo nhà xuất bản phải đổi mới tư duy, có giải pháp triển khai đồng bộ, kịp thời; nhạy bén trong triển khai thực hiện, đồng thời giải quyết những vấn đề chiến lược của ngành.

Bên cạnh đó, cần có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ quản và cơ quan lãnh đạo, quản lý trong việc chỉ đạo, định hướng, giám sát chặt chẽ và tạo cơ chế thông thoáng cho hoạt động xuất bản để ngành thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh lưu giữ, truyền bá tri thức và triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.../.

Hội thảo bao gồm hai phiên nội dung, tương ứng với hai chủ đề lớn: Ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam - Hành trình 70 năm và ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam - Tầm nhìn và định hướng phát triển.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, những người làm xuất bản, in và phát hành sách đã cung cấp nhiều luận chứng, luận cứ khoa học, với những phân tích, trao đổi sâu sắc về quá trình hình thành, phát triển và những dấu mốc quan trọng của ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam trong 70 năm qua…