Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 1845/QĐ-BTC xuất gạo dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023.

Tại quyết định, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) xuất cấp (không thu tiền) hơn 37.555 tấn gạo từ nguồn DTQG giao cho 42 tỉnh để hỗ trợ cho 527.468 học sinh học kỳ I năm học 2022-2023.

Hoạt động xuất cấp gạo tại Chi cục Dự trữ nhà nước Nam Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Minh

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, trường hợp số lượng gạo thực tế tiếp nhận của địa phương trong học kỳ I thấp hơn số gạo đã quyết định thì cấp theo số lượng gạo đề nghị của địa phương. Trường hợp số lượng gạo thực tế địa phương tiếp nhận trong học kỳ I cao hơn số gạo đã quyết định thì tổng hợp đề nghị của địa phương, trình Bộ Tài chính cấp gạo bổ sung.

Quyết định số 1845/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9/2022.

Triển khai quyết định này, Tổng cục DTNN đã ban hành Quyết định số 571/QĐ-TCDT giao nhiệm vụ cho 20 cục DTNN khu vực xuất cấp (không thu tiền) gạo DTQG, vận chuyển, giao cho các tỉnh tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ cho học sinh, với thời hạn hoàn thành giao nhận gạo đến ngày 31/12/2022.

Tổng cục DTNN yêu cầu các cục DTNN khu vực có văn bản đề nghị UBND các tỉnh sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận gạo để kịp thời hỗ trợ cho học sinh, đảm bảo đúng đối tượng; số lượng gạo đề nghị tiếp nhận phù hợp với nhu cầu thực tế để hạn chế tình trạng đã tiếp nhận nhưng không phân bổ, sử dụng hết.

Tổng cục DTNN lưu ý, việc xử lý số lượng gạo đã tiếp nhận nhưng không sử dụng hết, thực hiện theo hướng dẫn tại khoản c, mục 5 của văn bản số 15777/BTC-TCDT ngày 4/6/2016.

Các cục DTNN phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành của địa phương tổ chức triển khai thực hiện việc giao, nhận gạo DTQG hỗ trợ học sinh theo đúng quy định.

Cục trưởng các cục DTNN khu vực có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo đã được giao xuất cấp cho địa phương kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.