Theo đó, cơ quan này yêu cầu các công ty chứng khoán, quản lý quỹ tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo quy định, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và triển khai các biện pháp bảo vệ đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin theo các nội dung quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP; Thông tư số 12/2022/TT-BTTT và tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đề nghị các công ty chứng khoán, quản lý quỹ xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố an toàn bảo mật, tình huống cấp bách đối với hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến. Tổ chức thực hiện tuyên truyền, phố biến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho các cán bộ, nhân viên của mình.

Yêu cầu các công ty chứng khoán, quản lý quỹ tăng cường bảo đảm an toàn thông tin
Ảnh minh họa

Trước đó, vào tháng 3 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, trên thị trường đã xuất hiện trường hợp công ty chứng khoán bị tấn công vào hệ thống công nghệ thông tin, dẫn đến hệ thống giao dịch chứng khoán của công ty tạm thời ngừng hoạt động.

Nhằm đảm bảo sự hoạt động an toàn, ổn định, thông suốt của thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu công ty đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu dự phòng hoạt động an toàn và liên tục, theo quy định tại khoản 10 Điều 89 Luật Chứng khoán 2019.

Chủ động rà soát, kiểm tra ngay các phương án bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin của công ty, đặc biệt là hệ thống giao dịch chứng khoán và các hệ thống có kết nối mạng internet để kịp thời khắc phục các lỗ hổng bảo mật (nếu có).

Đồng thời, các công ty chứng khoán phải thực hiện kiểm tra các quy trình giao dịch trực tuyến; quy trình kiểm soát rủi ro; quy trình sao lưu dự phòng hệ thống, dữ liệu; quy trình quản trị vận hành các hệ thống công nghệ thông tin; xây dựng các biện pháp ứng phó và khắc phục các rủi ro về bảo mật tiềm ẩn./.