Công bố kèm theo Quyết định số 447/QĐ-BTC là danh mục gồm 125 văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ và 59 văn bản hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính tính đến hết ngày 31/12/2014.

Cụ thể, trong số 125 văn bản đã hết hiệu lực toàn bộ, lĩnh vực thuế, phí và lệ phí chiếm tới 33 văn bản, gồm nhiều văn bản quan trọng như các thông tư về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hướng dẫn Luật thuế TNDN (năm 2008) và thuế TTĐB, thuế nhà thầu, cơ chế chính sách với khu kinh tế cửa khẩu, cùng một số loại phí, lệ phí… Các văn bản đã hết hiệu lực này được thay thế bằng các văn bản khác chủ yếu ban hành trong năm 2014.

Cùng danh mục này, lĩnh vực hải quan cũng có 6 văn bản đã được bãi bỏ kể từ thời điểm 31/12/2014, gồm một số quy định hướng dẫn thủ tục hải quan với hàng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan; thuế GTGT với người nước ngoài khi xuất nhập cảnh; tài sản bi chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài; kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu…

Các lĩnh vực còn lại, hành chính sự nghiệp có 15 văn bản bị bãi bỏ, đầu tư có 4 văn bản, quản lý công sản 19 văn bản, Kho bạc Nhà nước 2 văn bản, dự trữ quốc gia 4 văn bản, tài chính ngân hàng 12 văn bản, tài chính doanh nghiệp 6 văn bản, kinh doanh bảo hiểm 1 văn bản, quản lý giá 9 văn bản, kế toán kiểm toán 4 văn bản, hợp tác quốc tế 6 văn bản và tài chính khác 4 văn bản.

Còn với 59 văn bản hết hiệu lực một phần, lĩnh vực thuế - phí cũng chiếm phần lớn với 23 văn bản, tiếp đến là hành chính sự nghiệp với 8 văn bản, hải quan 7 văn bản, kinh doanh bảo hiểm 6 văn bản, tài chính ngân hàng 4 văn bản, kho bạc nhà nước 3 văn bản…/.

N.P