Hải Phòng

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Hải Anh

Theo đó, 2 thủ tục trong lĩnh vực được kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) là kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với 2 thủ tục hành chính nêu trên trên hệ thống xử lý thông tin điện tử hải quan cho cán bộ hải quan. Không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các thông báo giấy phép theo 2 thủ tục trên nếu các thông báo giấy phép này đã được cấp thông qua NSW.

Tổng cục Hải quan cho biết, theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có 38 thủ tục hành chính cần triển khai trên NSW và đã triển khai được 34 thủ tục hành chính. Đến ngày 20/9/2021, sau khi triển khai chính thức 2 thủ tục nêu trên sẽ nâng số thủ tục hành chính được triển khai lên NSW là 36 thủ tục./.

Ngọc Linh