Theo đó, nghị định sẽ góp phần thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tái cơ cấu thị trường bảo hiểm.

Thứ hai, nghị định sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế về chính sách và triển khai thực hiện trong thời gian qua, bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ và nhất quán với hệ thống pháp luật hiện hành, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho chủ xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), các bộ, ban, ngành có liên quan trong việc triển khai thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới.

Thứ ba, nghị định góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý của chính sách về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới, tăng cường hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông khắc phục hậu quả, giúp cho chủ xe, người điều khiển xe và nạn nhân nhanh chóng ổn định cuộc sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Cuối cùng, tạo điều kiện nâng cao năng lực của cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, giám sát và tổ chức thực hiện; nâng cao vai trò chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của DNBH trong chi trả bồi thường bảo hiểm, kiểm soát, phòng chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm và phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát thực hiện bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới./.

Hồng Quyên