Phần vốn dư này là vốn Ngân hàng Quốc tế về tái thiết và phát triển (IBRD) được sử dụng cho dự án có khả năng hoàn vốn và áp dụng cơ chế cho vay lại.

Sau khi nhận được công văn số 6483/VPCP-KTN ngày 22/8/2014 của Văn phòng Chính phủ có ý kiến về đề xuất này của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính nêu rõ, do phần vốn dư sau đấu thầu của Hiệp định vay WB (khoảng 50 triệu USD) thuộc nguồn vốn IBRD là nguồn vốn vay ưu đãi có lãi suất gần với lãi suất thị trường. Hiện tại, vốn vay IBRD thường được bố trí sử dụng cho các dự án có khả năng hoàn vốn và Chính phủ sẽ áp dụng cơ chế cho vay lại đối với chủ đầu tư, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và giảm bớt gánh nặng trả nợ cho Ngân sách Nhà nước.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông Vận tải rà soát và tính toán cân đối bố trí vốn đối ứng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi như Quyết định đầu tư Dự án.

“Trong trường hợp Bộ Giao thông Vận tải thấy vẫn cần thiết sử dụng vốn IBRD cho công tác giải phóng mặt bằng, đề nghị Bộ Giao thông vận tải trao đổi thống nhất với WB việc sử dụng vốn dư sau đấu thầu, để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nói trên, đồng thời giao cho Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam nhận vay lại nguồn vốn này”, Bộ Tài chính cho biết.

Cũng theo Bộ Tài chính, do các Dự án xây dựng đường cao tốc đều có xu hướng tăng tổng mức đầu tư vào giai đoạn cuối, thường phải điều chỉnh lại tổng mức đầu tư và dự toán công trình dẫn đến phải thực hiện vay bổ sung vốn cho Dự án. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông Vận tải quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng xây lắp, tính toán lại tổng mức đầu tư và khẳng định nguồn vốn vay nhà tài trợ đã cam kết đáp ứng đủ cho việc hoàn thành dự án, để đảm bảo việc sử dụng vốn dư sau đấu thầu không ảnh hưởng đến thiếu hụt nguồn vốn đầu tư của dự án sau này.

Được biết, mục tiêu của Dự án Phát triển đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vay vốn WB là xây dựng đường cao tốc 4 làn xe từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, với chiều dài 139,52 km đi qua 3 tỉnh, Thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.455,1 triệu USD; trong đó, vay Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) 673,6 triệu USD; vay Hiệp hội Phát triển Quốc tế theo hình thức hỗn hợp (IDA Blend) 73,1 triệu USD; vay IBRD 69,9 triệu USD; vay theo điều kiện thị trường (IDA Hard term) 470,49 triệu USD; vốn đối ứng 168 triệu USD.

H.TR