KBNN

Cán bộ KBNN đang tiếp nhận hồ sơ, thủ tục để thanh toán vốn ngân sách cho khách hàng. Ảnh: HT

Cụ thể, trong chi đầu tư xây dựng cơ bản, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán ước khoảng 21,5 tỷ đồng, do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt; một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định....

Trong chi thường xuyên, toàn hệ thống đã phát hiện ước khoảng 7.632 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 10,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, báo cáo này cũng cho biết, tính đến ngày 31/8/2018, lũy kế vốn đầu tư xây dựng cơ bản giải ngân thuộc kế hoạch năm 2018 qua KBNN dự kiến là 164.868,9 tỷ đồng, đạt 43,3% kế hoạch.

Trong đó, nguồn Chính phủ giao giải ngân là 163.197,1 tỷ đồng, đạt 43,2% kế hoạch (vốn xây dựng cơ bản giải ngân là 133.457,3 tỷ đồng, đạt 44,9% kế hoạch; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân là 8.593,2 tỷ đồng, đạt 21,2% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân 21.146,6 tỷ đồng, đạt 53,4% kế hoạch). Nguồn thu để lại giải ngân là 1.671,8 tỷ đồng, đạt 55,4% kế hoạch KBNN nhận được.

Đối với chi thường xuyên, dự toán chi thường xuyên năm 2018 của ngân sách nhà nước qua KBNN (đã loại trừ số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang) là 976.515 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 31/8/2018, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 521.722 tỷ đồng, đạt 53,4% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Vân Hà