Theo báo cáo của Cục Thuế Bắc Giang, trong tháng 11 năm 2022, cục thuế thực hiện kiểm tra được 905 hồ sơ, số hồ sơ chấp nhận 905 hồ sơ.

Lũy kế 11 tháng năm 2022, cục thuế kiểm tra được 5.928 hồ sơ, số hồ sơ được chấp nhận 5.923 hồ sơ, số hồ sơ đề nghị chuyển kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 5 hồ sơ. Kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, trong tháng 11, đơn vị thực hiện được 77 doanh nghiệp.

Bắc Giang: Tăng thu ngân sách 172 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế
Ngoài việc hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra được giao, Cục Thuế Bắc Giang thông báo đến các doanh nghiệp thuộc diện điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 theo Quyết định số 1770/QĐ-TCT ngày 8/11/2022 của Tổng cục Thuế. Đồng thời ban hành văn bản về việc triển khai rà soát, kiểm tra đối với các doanh nghiệp nghi vấn rủi ro cao về thuế. Ảnh: Mạnh Hùng

Tổng số tiền thuế truy thu, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp là trên 11,4 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng trên 1,2 tỷ đồng, giảm lỗ qua thanh tra kiểm tra trên 7,2 tỷ đồng. Đã thực hiện đôn đốc nộp ngân sách nhà nước được trên 6,9 tỷ đồng, đạt 60,9% so với số tiền phải nộp theo quyết định xử lý.

Trong đó, trong tháng thực hiện thanh tra được 7 doanh nghiệp, tổng số tiền thuế truy thu, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp trên 5,3 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng trên 147 triệu đồng. Đã thực hiện đôn đốc nộp ngân sách nhà nước được trên 2,3 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 11, đơn vị thực hiện kiểm tra được 70 doanh nghiệp; tổng số tiền thuế truy thu, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp trên 6 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng trên 1,1 tỷ đồng; giảm lỗ qua thanh tra, kiểm tra trên 7,2 tỷ đồng. Đã thực hiện đôn đốc nộp ngân sách nhà nước được trên 4,6 tỷ đồng.

Lũy kế 11 tháng năm 2022, Cục Thuế Bắc Giang thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế được 604/616 doanh nghiệp, đạt 98,1% so với kế hoạch năm (thanh tra được 44/63 đạt 69,8%; kiểm tra đạt 560/553, đạt 101,3%).

Tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp là trên 161,3 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng trên 39,3 tỷ đồng; giảm lỗ qua thanh tra, kiểm tra trên 1.176 tỷ đồng. Đã thực hiện đôn đốc nộp ngân sách nhà nước được 128,3 tỷ đồng, đạt 79,6% so với số tiền phải nộp theo quyết định xử lý.

Ngoài ra, Cục Thuế Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, theo kế hoạch năm 2022 (bao gồm các kế hoạch điểu chỉnh, bổ sung) đã được Tổng cục Thuế phê duyệt; thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế và sau hoàn thuế theo quy định; phối hợp với bộ phận quản lý nợ theo dõi, đôn đốc người nộp thuế thực hiện nộp các khoản tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt qua thanh tra, kiểm tra và các khoản nợ thuế theo kê khai vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định…/.