Cụ thể, bãi bỏ Quyết định số 41/2008/QĐ- BTC ngày 24/6/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định mẫu thẻ thanh tra và việc quản lý, sử dụng thẻ thanh tra thuộc Bô Tài chính.

Bãi bỏ Quyết định số 43/2007/QĐ- BTC ngày 4/6/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành tài chính.

Bãi bỏ Quyết định số 122/2008/QĐ- BTC ngày 25/12/2008 của Bộ trường Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết dơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Bãi bỏ Thông tư số 49/2011/TT-RTC ngày 21/4/2011 về việc sửa đổi Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 4/6/2007 và Quyết định số 122/2008/QĐ- BTC ngày 25/12/2008 của Bô Tài chính./.

Tài Tâm