Quyết định đã quy định rõ về cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng như nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng; Quyền hạn, nhiệm vụ của phó chủ tịch hội đồng; Nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên Hội đồng…

Về chế độ hợp được thực hiện 6 tháng/ 1 lần hoặc đột xuất theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng, tùy theo nội dung cuộc họp, Hội đồng có thể mời đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự cuộc họp hội đồng.

Về mối quan hệ giữa thành viên Hội đồng quy chế quy định đây là mối quan hệ phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin, thảo luận những vấn đề liên quan trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đáp ứng nội dung, thời hạn và chất lượng phối hợp.

Thành viên của Hội đồng là Lãnh đạo đại diện cho các Tổng cục có trách nhiệm: tư vấn, tham mưu, đề xuất giải pháp giúp thủ trưởng đơn vị trong công tác phổ biến giáo dục, pháp luật từ Trung ương tới địa phương; Chỉ đạo các đơn vị theo lĩnh vực được phân công triển khai và tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật từ trung ương tới địa phương.

Quy chế cũng ghi rõ các thành viên Hội đồng là đại điện cho các cơ quan báo chí, nhà trường có trách nhiệm tư vấn tham mưu, đề xuất cho thủ trưởng đơn vị triên khai thực hiện công tác tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật; đề xuất nội dung phổ biến trên báo của mình…./.

Đ.T