THÔNG BÁO MỜI THẦU Gói thầu: Dịch vụ kiểm toán cho Dự án Hiện đại hóa quản lý thuế (gói 2) Dự án hiện đại hoá quản lý thuế (Ban hành kèm theo Quyết định số 2276 /QĐ-TCT ngày 20 / 12 /2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế) Dự án Hiện đại hoá Quản lý Thuế Mã số khoản vay: 4361-VN và Mã số khoản viện trợ: TF057847-VN Tên gói thầu: Dịch vụ kiểm toán cho Dự án Hiện đại hóa quản lý thuế (gói 2) Mã số tham chiếu (theo kế hoạch đấu thầu): III.21 Nước CHXHCN Việt Nam nhận được một khoản viện trợ từ Ngân hàng thế giới để thực hiện Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế (gọi tắt là “Dự án”) và dự kiến sẽ sử dụng một phần của khoản viện trợ này cho các dịch vụ tư vấn. Dịch vụ tư vấn (gọi tắt là “các Dịch vụ”) bao gồm việc thực hiện kiểm toán dự án cho giai đoạn bắt đầu từ ngày 01/01/2013 và dự kiến đến ngày 30/11/2015 để: Đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo tài chính của Dự án cho giai đoạn bắt đầu từ ngày 01/01/2013 và dự kiến đến ngày 30/11/2015 theo các chuẩn mực kế toán áp dụng; Đưa ra ý kiến về tính tuân thủ pháp luật, các quy định và những thỏa thuận tín dụng có ảnh hưởng tài chính trực tiếp và trọng yếu đến báo cáo tài chính của Dự án; Đưa ra ý kiến về tính hiệu quả của công tác kiểm soát nội bộ trong việc tuân thủ các yêu cầu có ảnh hưởng tài chính trực tiếp và trọng yếu đến báo cáo tài chính của Dự án cũng như trong việc báo cáo về tình hình tài chính. Ban Quản lý dự án Hiện đại hoá quản lý thuế thuộc Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính nay mời các công ty tư vấn có đủ tư cách hợp lệ (gọi tắt là “Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp các Dịch vụ. Các Tư vấn quan tâm có thể cung cấp các thông tin thể hiện rằng họ có đủ năng lực và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện các Dịch vụ. Hồ sơ quan tâm của Tư vấn được đánh giá trên cơ sở kinh nghiệm cụ thể của Tư vấn liên quan đến kiểm toán Dự án được các tổ chức quốc tế tài trợ và kiểm toán các Dự án tại Việt Nam được Ngân hàng thế giới tài trợ. Tư vấn chú ý tham khảo đoạn 1.9 trong Hướng dẫn của Ngân hàng thế giới: Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Tư vấn [trong khuôn khổ các khoản vay IBRD, các khoản tín dụng và viện trợ không hoàn lại IDA] do Bên vay của Ngân hàng thế giới thực hiện - phiên bản tháng 5/2004, sửa đổi tháng 10/2006 và tháng 5/2010, trong đó đưa ra chính sách của Ngân hàng thế giới về việc mâu thuẫn lợi ích. Các công ty tư vấn có thể liên kết thành một Tư vấn theo hình thức liên danh hoặc thầu phụ tư vấn để tăng thêm năng lực. Trong trường hợp liên kết, Tư vấn cần nêu rõ trong thư quan tâm về liên kết liên danh hay liên kết thầu phụ tư vấn. Hồ sơ quan tâm gồm các tài liệu và thông tin sau: Thư bày tỏ quan tâm có chữ ký của đại diện được uỷ quyền hợp pháp; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu chứng minh tính hợp pháp của Tư vấn; Bản giới thiệu về Tư vấn và Bản giới thiệu kinh nghiệm và các hợp đồng đã thực hiện có tính chất tương tự như gói thầu. Tư vấn có thể sử dụng Mẫu TECH 2B. Kinh nghiệm của Tư vấn trong Hồ sơ mời thầu chuẩn của Ngân hàng thế giới để cung cấp kinh nghiệm liên quan đến gói thầu. Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp Tuyển chọn tư vấn có chi phí thấp nhất (LCS) được nêu trong Hướng dẫn Tư vấn. Thông tin thêm có thể được cung cấp tại địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính từ 8:30 đến 11:30 sáng và từ 1:30 đến 4:30 chiều theo giờ Việt Nam từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, kể từ ngày 27/12/2013 trừ những ngày nghỉ lễ chính thức của Việt Nam cho đến khi hết hạn nộp hồ sơ bày tỏ quan tâm. Hồ sơ quan tâm phải được nộp bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh đến địa chỉ bên dưới (trực tiếp, qua bưu điện, bằng fax hoặc email) trước ngày 9/1/2014 (giờ Việt Nam). Địa chỉ: Ban quản lý Dự án Hiện đại hóa Quản lý Thuế Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính Đại diện: Ông Nguyễn Minh Ngọc - Phó Giám đốc thường trực Tầng 4 tòa nhà Kinh Đô, Số 93, Lò Đúc, Hà Nội Tel .: +84.4.22212002, Fax: +84.4.22212003 Email: bqlda-tamp@gdt.gov.vn

Đ.T