>> DNNN tiết kiệm hơn 13.600 tỷ đồng trong năm 2013

Theo đó, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương các Bộ: Tài chính, Công Thương, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Xây dựng đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành đối với các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước năm 2013.

Biểu dương Tập đoàn Viễn thông quân đội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước … đạt kết quả khá trong thực hiện kế hoạch tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành đã đăng ký năm 2013.

UBND các tỉnh: Bình Định, Khánh Hòa cần nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc chưa báo cáo kịp thời kết quả thực hiện tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành năm 2013 của các DNNN trực thuộc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài chính.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính, các Bộ ngành liên quan tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với thực tiễn.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các quy định cần thiết nhằm tạo điều kiện cho các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước tiếp cận nguồn vốn tín dụng để đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất theo phương thức hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh.

Từ năm 2014 trở đi, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành cùng với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, đăng ký với Bộ quản lý ngành hoặc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Chủ sở hữu) theo phân công, phân cấp quy định tại Nghị định 99/2012/NĐ-CP của Chính phủ; kết thúc năm báo cáo kết quả thực hiện cùng với báo cáo đánh giá và xếp loại doanh nghiệp hàng năm theo Nghị định 61/2013/NĐ-CP. Coi đây là một nội dung thuộc tiêu chí chấp hành pháp luật để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban quản lý điều hành doanh nghiệp.

Các Bộ quản lý ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước trực thuộc thực hiện kế hoạch tiết giảm chi phí quản lý, hạ giá thành đã đăng ký; hàng năm tổng hợp gửi Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

N.P