anh moi

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định. Ảnh: Gia Cư

Theo văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh được giao làm đầu mối thí điểm chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh đảm bảo kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng quy định của Văn phòng Chính phủ.

Trước mắt trong thời gian 10 ngày (từ ngày 01/06/2020 – 11/06/2020) Văn phòng UBND tỉnh sẽ thực hiện thí điểm việc thu phí, lệ phí trực tuyến đối với thủ tục “Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam” (do Sở Tư pháp quản lý) đang được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Cùng với Sở Tư pháp, các đơn vị VNPT Bình Định phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, BIDV Bình Định cùng có nhiệm vụ phối hợp hướng dẫn, giải quyết kịp thời các vướng mắc của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thanh toán trực tuyến đối với thủ tục “Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam”.

BIDV Bình Định còn có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp thực hiện việc đối soát đối với khoản tiền phí, lệ phí phát sinh đối với thủ tục được thực hiện thí điểm nêu trên khi tổ chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính bằng phương pháp thanh toán trực tuyến.

Theo lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Bình Định, nếu đảm bảo đáp ứng tốt các yêu cầu tiêu chí, không có sai sót, đảm bảo tiện ích cho công dân và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, trong thời gian tới tỉnh Bình Định sẽ áp dụng triển khai thực hiện đối với toàn bộ Danh mục thủ tục hành chính của tỉnh được cung cấp dịch vụ công trực tuyến có phát sinh thu phí, lệ phí./.

Gia Cư