74

Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (thứ 5 từ trái sang) chỉ đạo tại công trường dự án nâng cấp đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo báo cáo của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, năm 2020, giá trị sản xuất của doanh nghiệp đạt 3.609 tỷ đồng (bằng 97,5% kế hoạch năm), so với năm 2019 tăng 30 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 47,7 tỷ (bằng 73,4% kế hoạch Bộ Quốc phòng phê duyệt). Các đơn vị nộp Bộ Quốc phòng và tổng công ty 73,2 tỷ đồng.

Đặc biệt, lợi nhuận toàn tổng công ty đạt 20,2 tỷ đồng (bằng 101,4% kế hoạch Bộ Quốc phòng phê duyệt), thu nhập bình quân theo kết quả sản xuất đạt hơn 8,5 triệu
đồng/người/tháng (bằng 106,7% nghị quyết của Đảng ủy Binh đoàn).

Theo lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, năm 2020 toàn Tổng công ty trúng thầu, chỉ định thầu mới 248 công trình, hạng mục công trình các loại với giá trị 6.323 tỷ đồng (bằng 126,5% kế hoạch năm), trong đó các đơn vị hạch toán phụ thuộc 1.009 tỷ đồng, cơ quan tổng công ty 3.654 tỷ đồng, các công ty con (công ty TNHH một thành viên) 1.043 tỷ đồng, các công ty cổ phần là 616 tỷ đồng. Nếu so với cùng kỳ năm 2019, giá trị trúng thầu tăng 27%.

Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên đã chủ động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, bám sát công trường, dự án, đưa ra nhiều giải pháp kịp thời trong chỉ đạo điều hành. Các gói thầu hồ chứa nước Ea HLeo, cao tốc Cam Lộ - La Sơn, sân bay Nội Bài, hồ chứa nước Dương Đông cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Gói thầu 3 cầu Cảng Phú Quốc trong 2 tháng cuối năm 2020 có sự cải thiện rõ rệt.

Trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, đặc biệt tác động của dịch Covid-19, thời tiết cực đoan, toàn binh đoàn đã nỗ lực cố gắng, quyết tâm cao hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 được Bộ Quốc phòng phê duyệt và nghị quyết Đảng ủy binh đoàn đề ra, đảm bảo việc làm và đời sống thu nhập cho người lao động.

Toàn binh đoàn đã có nhiều cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, cũng như công tác tìm kiếm việc làm; công khai, minh bạch tình hình tài chính, duy trì đơn vị ổn định sản xuất, nội bộ đoàn kết, thống nhất, kết quả thực hiện năm 2020 toàn binh đoàn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao.

Tổng công ty cũng đưa ra các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2021 như giá trị sản xuất phấn đấu đạt 4.600 tỷ đồng trở lên, tăng 27,5%; doanh thu 4.202 tỷ đồng trở lên, tăng 24,5%; giá trị thanh toán 4.750 tỷ đồng trở lên, tăng 30% so với năm 2020; tìm việc làm mới trên 5.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,4% so với năm 2020…

Tổng công ty tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định trong quản lý sản xuất kinh doanh ở các cấp từ tổng công ty đến các đơn vị; tổ chức thực hiện tốt các quy chế, quy định đã ban hành; chỉ đạo chặt chẽ các đơn vị áp dụng triệt để các mô hình quản lý, điều hành sản xuất, mô hình khoán quản, trả lương; áp dụng triệt để cơ chế khoán; thực hiện công tác khoán đi đôi với công tác quản lý, công tác hạch toán đảm bảo minh bạch, công khai dân chủ, tạo động lực, đảm bảo đời sống thu nhập người lao động.

Đối với các dự án, tùy theo quy mô, tính chất quan trọng của từng dự án, tổng công ty cũng lựa chọn áp dụng các hình thức tổ chức điều hành cho phù hợp, hiệu quả; hạn chế thấp nhất việc chia nhỏ dự án cho nhiều đơn vị thực hiện; tổ chức triển khai quyết liệt các dự án mới ngay từ những ngày đầu, tháng đầu đáp ứng yêu cầu tiến độ, đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình.

Trí Dũng