quản lý cán bộ

Phần mềm quản lý cán bộ Bộ Tài chính áp dụng tại các đơn vị trong toàn ngành Tài chính. Ảnh: Khánh Huyền

Theo đó, quy chế này áp dụng đối với các đơn vị và cá nhân công tác tại các đơn vị trong ngành Tài chính, cụ thể: Các đơn vị và cá nhân được phân công làm công tác tổ chức cán bộ; cá nhân được cấp quyền truy cập vào phần mềm quản lý cán bộ; các đơn vị và cá nhân cung cấp thông tin để quản lý trên phần mềm quản lý cán bộ.

Phần mềm quản lý các bộ là một bộ phận trong Kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số, được triển khai thống nhất trong toàn ngành Tài chính. Phần mềm này được cài đặt, lưu trữ tập trung tại Bộ Tài chính, hỗ trợ quản lý thông tin đến các nhóm nghiệp vụ, gồm: thông tin tổ chức – bộ máy và biên chế; thông tin công chức, viên chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác kiểm tra.

Về nguyên tắc, thông tin về công tác tổ chức cán bộ được cập nhật thường xuyên, kịp thời vào phần mềm.

Việc cập nhật và khai thác thông tin thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức hiện hành của Bộ Tài chính.

Các đơn vị cấp trên có thể xem và khai thác được thông tin về công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị cấp dưới thuộc thẩm quyền quản lý nhưng không được điều chỉnh thông tin.

Cấp nào được phân phân cấp quản lý thông tin tổ chức cán bộ thì có quyền và nghĩa vụ cập nhật, chỉnh sửa và quản lý thông tin theo phân cấp…

Địa chỉ truy cập vào phần mềm quản lý cán bộ là: http://qlcb.mof.gov.vn. Người sử dụng được cấp tài khoản theo quy định tại quy chế trên.

Quy chế nêu rõ, toàn bộ các thông tin được lưu trữ trên phần mềm quản lý cán bộ thuộc sở hữu của Bộ Tài chính.

Các hành vi bị nghiêm cấm

Sử dụng thông tin từ phần mềm vào mục đích cá nhân, vụ lợi, xuyên tác sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm công chức, viên chức, người lao động và các mục đích khác không đúng quy định.

Cung cấp hoặc cố ý để lộ tên đăng nhập tài khoản và mật khẩu đăng nhập vào phần mềm cho tổ chức, cá nhân không được giao quyền và trách nhiệm quản lý, sử dụng.

Mua bán, trao đổi hoặc sử dụng thông tin vào các mục đích trục lợi và mọi hành vi truy cập trái phép, đánh cắp, làm sai lệch dữ liệu, phá hoại, sao lưu dữ liệu bất hợp pháp trên phần mềm quản lý cán bộ.

Đức Minh