Đã phê duyệt quyết toán trên 45 nghìn dự án

Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết năm 2022, cả nước có 70.043 dự án (thấp hơn năm 2021 là 14.977 dự án) đã hoàn thành cần thực hiện thủ tục quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành (DAHT) theo quy định, với giá trị tổng mức đầu tư (TMĐT) được duyệt là 975.862 tỷ đồng. Trong đó, có 39.723 DAHT các năm trước và 30.320 DAHT trong năm 2022.

Trong tổng số các DAHT này có 57.303 dự án trong thời gian quyết toán theo quy định và 12.740 dự án vi phạm quy định thời gian quyết toán.

Bộ Tài chính công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2022
Bộ Tài chính công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2022. Ảnh TL minh họa

Trong năm 2022 có 45.168 dự án đã được phê duyệt quyết toán, chiếm 64,5% DAHT, thấp hơn 0,5% so với năm 2021 (65%) với TMĐT được duyệt là 392.266 tỷ đồng và giá trị quyết toán là 313.818 tỷ đồng, chiếm 80% so với TMĐT, cao hơn năm 2021 (77%). Bên cạnh đó, còn 24.875 dự án chưa phê duyệt quyết toán (chiếm 35,5% số DAHT).

Tính đến hết ngày 25/4/2022, sau khi Bộ Tài chính có văn bản số 1711/BTC-ĐT ngày 23/2/2023 đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư DAHT), Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo của 113/120 đơn vị, còn 7 đơn vị Bộ Tài chính vẫn chưa nhận được báo cáo gồm: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Đại học Quốc gia TP. HCM, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đặc biệt, báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, thông qua công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công DAHT, cơ quan thẩm tra đã loại ra khỏi giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán 5.361 tỷ đồng, bằng 1,67% giá trị đề nghị quyết toán.

Nhận xét về tình hình quyết toán năm 2022, báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, so với tổng số DAHT, một số đơn vị có tỷ lệ dự án đã phê duyệt quyết toán đạt từ 80% trở lên, cao hơn tỷ lệ bình quân của cả nước 65% như Văn phòng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… Bên cạnh đó, còn nhiều đơn vị tỷ lệ dự án đã phê duyệt quyết toán thấp hơn nhiều tỷ lệ bình quân chung như Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp…

Một số đơn vị có tỷ lệ dự án đã nộp hồ sơ quyết toán trong thời gian thẩm tra, phê duyệt theo quy định đạt từ 85% trở lên, cao hơn tỷ lệ bình quân của cả nước 82% (năm 2021 là 79%). Bên cạnh đó, còn nhiều đơn vị có tỷ lệ dự án vi phạm thời gian thẩm tra, phê duyệt, cao hơn tỷ lệ vi phạm bình quân của cả nước 18% (năm 2021 là 21%), chủ yếu là các dự án do cấp huyện, cấp xã quản lý. Đây là trách nhiệm của cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

Một số đơn vị có tỷ lệ dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán đúng quy định cao hơn tỷ lệ bình quân của cả nước 62% và một số đơn vị có dự án vi phạm thời gian quyết toán cao hơn tỷ lệ vi phạm bình quân của cả nước 38% (năm 2021 là 41%). Đây là trách nhiệm của chủ đầu tư.

Chủ đầu tư phải chấp hành nghiêm quy định về thời gian quyết toán

Từ tình hình quyết toán DAHT năm 2022 và để đảm bảo công tác quyết toán vốn đầu tư công DAHT được thực hiện đúng quy định, mang lại hiệu quả cao cho đầu tư công, Bộ Tài chính đã đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố và các tập đoàn, tổng công ty chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công DAHT theo đúng quy định hiện hành.

Bộ Tài chính công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2022
Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác của toàn bộ số liệu báo cáo công tác quyết toán vốn đầu tư công DAHT. Ảnh minh họa

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác của toàn bộ số liệu báo cáo công tác quyết toán vốn đầu tư công DAHT, đặc biệt đối với các địa phương và các bộ, cơ quan trung ương thiếu số liệu báo cáo số vốn đã thanh toán trước các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước và các cơ quan giám sát thuộc Quốc hội, Chính phủ... Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc vi phạm thời gian quyết toán DAHT...

Trong năm 2022 có 45.168 dự án đã được phê duyệt quyết toán, chiếm 64,5% DAHT, thấp hơn 0,5% so với năm 2021 (65%) với TMĐT được duyệt là 392.266 tỷ đồng và giá trị quyết toán là 313.818 tỷ đồng, chiếm 80% so với TMĐT, cao hơn năm 2021 (77%). Bên cạnh đó, còn 24.875 dự án chưa phê duyệt quyết toán (chiếm 35,5% số DAHT).

Đối với các đơn vị thẩm tra, phê duyệt quyết toán, lập báo cáo tổng hợp quyết toán, Bộ Tài chính đề nghị đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư, ban quản lý dự án lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công DAHT đúng thời gian quy định; kịp thời báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán.

Chủ động rà soát tình hình thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán DAHT thuộc phạm vi quản lý (đặc biệt là các dự án chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán), trong đó làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán để báo cáo thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương, tập đoàn, tổng công ty, UBND các cấp có biện pháp xử lý dứt điểm.

Với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, Bộ Tài chính đề nghị chấp hành nghiêm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán DAHT; nâng cao năng lực, tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư; thực hiện quản lý và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định để đảm bảo có đầy đủ hồ sơ khi quyết toán vốn đầu tư công DAHT./.