thuế điện tử

Ngành Tài chính không ngừng ứng dụng công nghệ thông tin, vừa hỗ trợ cho công tác quản lý vừa thuận tiện, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: TL.

Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống, kiểm soát tốt đại dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội.

Trong năm 2021, bên cạnh việc tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, Bộ Tài chính cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh phục hồi kinh tế, đồng thời thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2015 tạo tiền đề và khích lệ mạnh mẽ cho các năm tiếp theo.

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trên cơ sở những kết quả khách quan và khuyến nghị được đánh giá tại Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Diễn đàn Kinh tế thế giới và Báo cáo Đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020, lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị của Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đã đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 và Quyết định số 02 /QĐ-BTC ngày 4 /1/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị của Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ nội dung Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Diễn đàn Kinh tế thế giới và Báo cáo Đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020 và triển khai các nhóm giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số có liên quan được cụ thể tại phụ lục kèm theo thông báo này; tiếp tục chú trọng các nhiệm vụ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

Các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao tại thông báo này và báo cáo Bộ Tài chính kết quả triển khai định kỳ. Văn phòng bộ là đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có thông báo, giao thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ tiếp tục thực hiện rà soát, kiến nghị phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, đảm bảo đạt tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính được giao, tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Theo thống kê mới nhất, tổng số điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính còn hiệu lực hiện nay là 295 điều kiện thuộc 20 ngành, nghề kinh doanh theo quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư./.

Minh Anh