Kế hoạch triển khai thi đua giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Tài chính đặt ra mục đích yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc thường xuyên, liên tục quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của bộ, ngành Tài chính về công tác thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị 19/CT-TTg.

Bộ Tài chính phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021 – 2025
Bộ Tài chính phát động phong trào thi đua trong toàn ngành giai đoạn 2021 – 2025. Ảnh T.L

Mục đích của kế hoạch cũng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị trong ngành Tài chính tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng; gắn thi đua với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Kế hoạch triển khai thi đua giai đoạn 2021 -2025 của Bộ Tài chính đề ra các nội dung, chỉ tiêu thi đua trọng tâm cụ thể đối với các đơn vị.

Đó là, tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước hàng năm và 5 năm (2021 - 2025). Tăng cường hiện lực, hiệu quả và tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật về tài chính - ngân sách; trong đó tập trung vào sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân sách nhà nước, thuế, hải quan, chế độ kế toán, kiểm toán…; thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính trước tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động, phân bổ, sử dụng các nguồn tài chính, đảm bảo an ninh, an toàn nền tài chính quốc gia…

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng chỉ đạo, yêu cầu toàn ngành đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tuyên truyền các phong trào thi đua, gương người tốt việc tốt; coi công tác này là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong đối mới phương thức tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua ngành Tài chính giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, các đơn vị ngành Tài chính xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm, cả giải đoạn 2021- 2025, được thực hiện từ cơ sở và thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng điển hình tiên tiến. Hằng năm, mỗi đơn vị ngành Tài chính cần lựa chọn, giới thiệu ít nhất một điển hình tiêu biểu, xuất sắc toàn diện (tập thể hoặc cá nhân) báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài chính để lựa chọn nêu gương, phổ biến và nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong ngành Tài chính./.