bộ tài chính

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được Bộ Tài chính triển khai nghiêm túc. Ảnh: Đức Minh.

Tại Công văn số 1071/BTC-KHTC, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính khẩn trương nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác quán triệt và phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCC) thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm điện của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, các đơn vị thuộc Bộ phải chủ động xây dựng phương án, bố trí CBCC và kế hoạch tổ chức làm việc, các cuộc họp, hội nghị của đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương; trường hợp phải tổ chức họp, làm việc để đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện thì phải triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, nắm bắt thông tin kịp thời các trường hợp CBCC thuộc phạm vi quản lý có biểu hiện nghi nhiễm, hoặc có tiếp xúc với người bị nghi nhiễm Covid-19, hoặc di chuyển về từ vùng có dịch, hoặc phải thực hiện việc cách ly, theo dõi sức khỏe (nếu có) theo quy định.

Đồng thời, tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, như: Quản lý việc ra, vào cơ quan, thực hiện kiểm tra thân nhiệt đối với CBCC, khách đến giao dịch, liên hệ công tác khi vào trụ sở làm việc.

Tại công văn số 75/KHTC-QT, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể nhiệm vụ và trách nhiệm của từng đơn vị trong công tác phòng chống dịch. Trong đó, Lãnh đạo Bộ giao Cục Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm kích hoạt và khởi động lại các trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở cơ quan Bộ; kiểm tra đảm bảo các máy đo thân nhiệt cầm tay hoạt động tốt, chính xác.

Định kỳ 2 tuần/lần phun khử khuẩn toàn bộ trụ sở cơ quan Bộ. Bố trí cán bộ, nhân viên phối hợp với Văn phòng Bộ và Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Tài chính thực hiện đo, kiểm soát thân nhiệt CBCC và khách đến giao dịch khi vào trụ sở cơ quan Bộ.

Văn phòng Bộ phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở cơ quan Bộ với bộ phận Thường trực, Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan…/.

Minh Anh