Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, trong đó chú trọng hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì thực hiện, góp phần thiết thực vào việc thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường lồng ghép vấn đề giới trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới
Các công chức nữ của Tổng cục Thuế.

Kế hoạch này sẽ cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thực tế công tác bình đẳng giới của Bộ Tài chính giai đoạn 2021-­2030. Đồng thời, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng trong triển khai các nhiệm vụ.

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chủ động, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Mục tiêu tổng quát được đề ra tại Kế hoạch này đó là: Tăng cường lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 đã được Chính phủ ban hành; thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ được thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Đối với Bộ Tài chính, sẽ bảo đảm kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước đề thực hiện các chương trình, dự án về bình đẳng giới sau khi được duyệt; hướng dẫn và thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình, dự án về bình đẳng giới đã được phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan./.

Đặt mục tiêu cụ thể bình đẳng giới trong ngành Tài chính

Với các chỉ tiêu cụ thể, Bộ Tài chính đặt ra mục tiêu tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Theo đó, phấn đấu có ít nhất 1 lãnh đạo Bộ là nữ; phấn đấu 50% các đơn vị có tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt 30% trở lên thì có lãnh đạo đơn vị là nữ; phấn đấu cơ cấu, tỷ lệ quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp theo hướng cán bộ nữ từ 25% trở lên.../.