Tham dự Hội nghị còn có đại diện của Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng; các thành viên Ban Cán sự đảng; thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Tài chính.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nêu rõ, trong năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, ngành Tài chính đã có đóng góp hết sức to lớn trong lãnh đạo nền kinh tế - xã hội.

“Bộ Tài chính đã tham mưu nhiều cơ chế chính sách, đặc biệt là chính sách tài khóa, hoàn thiện thể chế, pháp luật”- Bộ trưởng phát biểu.

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị kiểm điểm Ban Cán sự Đảng năm 2021
Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chủ trì và điều hành hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Theo báo cáo của hội nghị, thực hiện chủ trương của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành Tài chính, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, bám sát tình hình thực tiễn, chủ động đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp chính sách tài khóa, quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ được giao, góp phần tích cưc vào những kết quả đạt được trong việc thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Trong năm 2021, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng.

Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành Tài chính, đồng thời phối hợp với Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai việc nghiên cứu, học tập, phổ biến sâu rộng, kịp thời đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

Qua đó đã nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức, viên chức có lòng tin vững chắc về Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bản lĩnh chính trị, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng.

Theo Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nhấn mạnh, trong năm vừa qua, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, trực tiếp nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13. Nhiều nội dung, mục tiêu trong Nghị quyết đã được đưa vào chương trình hành động của Ban Cán sự.

Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính đã chỉ đạo, lãnh đạo toàn ngành Tài chính thực hiện xuất sắc, thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2021.

Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính có sự đổi mới trong cách thức làm việc, triển khai công việc, đảm bảo quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời chỉ đạo thực hiện toàn diện và quyết liệt, nhất là những đề án lớn như: chiến lược, luật, nghị định.

Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính rất chú trọng, quan tâm đến giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của ngành Tài chính trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm phải nói nghiêm túc, có trách nhiệm.

Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính đã giữ vững mối quan hệ với các Ban Cán sự đảng của các bộ, ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị kiểm điểm Ban Cán sự Đảng năm 2021
Quang cảnh Hội nghị kiểm điểm Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính, sáng ngày 12/1/2022. Ảnh: Đức Minh

Thảo luận tại hội nghị, nhiều đại biểu đã bày tỏ đồng thuận, nhất trí cao với những nội dung trong báo cáo kiểm điểm của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến vào phương hướng, hành động của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính trong năm 2022.

Được biết, để phát huy ưu điểm, thành tích đạt được, năm 2022, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt 3 biện pháp, bao gồm:

Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên.

Thứ hai, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Tài chính thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó chú trọng một số nhiệm vụ: Điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, thận trọng, bám sát diễn biến dịch Covid-19, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và cá chính sách vĩ mô khác;

Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính – ngân sách nhà nước, đẩy mạnh cải cách, đẩy nhanh xây dựng chính phủ số;

Phát triển bền vững, vận hành an toàn, thông suốt thị trường tài chính và dịch vụ tài chính, thực hiện quản lý giá theo nguyên tắc thị trường, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, ổn định các cân đối lới, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế;

Đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước tại doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đonà, tổng công ty nhà nước, bảo đảm dự toán thu chi ngân sách nhà nước;

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên.

Thứ ba, tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãnh phí.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban cán sự đảng Bộ Tài chính, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu, qua đó Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện lại báo cáo kiểm điểm của Ban Cán đảng Bộ Tài chính, bổ sung các giải pháp, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2022./.