Tại quyết định này, lãnh đạo Bộ Tài chính phân công các đơn vị thuộc bộ có trách nhiệm chủ trì soạn thảo các đề án văn bản không thuộc diện bí mật nhà nước theo Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại phụ lục kèm theo.

Bộ Tài chính triển khai Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ
Ảnh: Minh họa.

Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản, đề án có trách nhiệm tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính ban hành kèm theo các quyết định và công văn có liên quan.

Đặc biệt là đối với các văn bản thuộc nhóm xây dựng nội dung chính sách và lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải tập trung nguồn lực, chủ động trong tổ chức triển khai các công việc thuộc quy trình, tránh để xảy ra tình trạng chậm tiến độ.

Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản được dẫn chiếu tại quyết định này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản mới.

Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản, đề án có trách nhiệm thực hiện đúng tiến độ xây dựng, trình ban hành và bảo đảm chất lượng văn bản được giao soạn thảo. Chậm nhất vào ngày 20 hàng tháng hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo báo cáo tình hình soạn thảo văn bản, để án gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

Lãnh đạo Bộ Tài chính giao Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng bộ tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc trách nhiệm chủ trì của Bộ Tài chính. Định kỳ, chậm nhất là ngày 30 hàng tháng, tổng hợp báo cáo Bộ về tình hình và kết quả thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo./.

Danh mục các đề án cụ thể như sau: Đề nghị xây dựng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi); Nghị định quy định về phí bảo vệ môi trường đổi với khí thải; Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; Nghị định số 48/2018/NĐ-CP và Nghị định số 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2013/NĐ-CP; Nghị định thay thế Nghị định số 45/2018/NĐ- CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa…