Cam kết chi không áp dụng đối với các khoản chi của ngân sách cấp xã

Thông tư số 89/2021/TT-BTC quy định việc quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) áp dụng đối với các khoản chi NSNN được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toán, kế hoạch vốn hàng năm.

Các khoản chi được giao dự toán hàng năm phải thực hiện cam kết chi
Kho bạc Nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị dự toán trong hệ thống triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ.

Cụ thể, tất cả các khoản chi thường xuyên sử dụng kinh phí NSNN được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toán NSNN hàng năm có hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, xây lắp với giá trị từ 200 triệu đồng trở lên được thực hiện và thanh toán từ 2 năm ngân sách trở lên; tất cả các khoản chi đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao kế hoạch vốn hàng năm có hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, xây lắp với giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên.

Tại thông tư, Bộ Tài chính quy định, tất cả các khoản chi NSNN đã được cơ quan nhà nước có

Kho bạc Nhà nước được quyền từ chối đối với những khoản cam kết chi không đúng quy định

Tại Thông tư số 89/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định rõ trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong thực hiện kiểm soát cam kết chi. Theo đó, KBNN kiểm soát hồ sơ đề nghị cam kết chi của đơn vị sử dụng ngân sách và thực hiện ghi nhận bút toán cam kết chi vào hệ thống Tabmis đối với các khoản cam kết chi đủ điều kiện theo quy định.

KBNN được quyền từ chối ghi nhận đối với các khoản cam kết chi không đúng quy định và thông báo cho đơn vị sử dụng ngân sách biết, đồng thời chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Bên cạnh đó, KBNN có trách nhiệm ban hành quy chế hướng dẫn việc quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN để các đơn vị KBNN triển khai thực hiện. Xây dựng hệ thống mẫu biểu báo cáo và phương thức chia sẻ thông tin cho các bộ cơ quan trung ương và địa phương khai thác.

thẩm quyền giao dự toán hàng năm đối với chi thường xuyên, hoặc giao kế hoạch vốn đối với chi đầu tư (bao gồm dự toán ứng trước), có hợp đồng theo quy định tại thông tư này phải được quản lý, kiểm soát cam kết chi qua KBNN.

Trường hợp có sự điều chỉnh tăng giá trị hợp đồng từ mức không phải thực hiện kiểm soát cam kết chi lên mức phải thực hiện kiểm soát cam kết chi, thì đơn vị sử dụng ngân sách không phải làm thủ tục kiểm soát cam kết chi.

Đối với hợp đồng đã thực hiện quản lý, kiểm soát cam kết chi, điều chỉnh giá trị hợp đồng dẫn đến phải điều chỉnh số tiền đơn vị sử dụng ngân sách đã thực hiện cam kết chi, đơn vị sử dụng ngân sách phải làm thủ tục điều chỉnh cam kết chi với KBNN.

Đối với chi thường xuyên, hợp đồng có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên, có thời gian thực hiện trong 1 năm ngân sách, trong quá trình thực hiện, đơn vị điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng từ 1 năm ngân sách lên 2 năm ngân sách thì đơn vị không phải làm thủ tục kiểm soát cam kết chi với KBNN.

Kho bạc chấp thuận cam kết chi trong vòng 1 ngày

Thông tư 89 của Bộ Tài chính cũng nêu rõ, các khoản cam kết chi NSNN phải được hạch toán bằng đồng Việt Nam; các khoản cam kết chi NSNN bằng ngoại tệ được theo dõi theo nguyên tệ, đồng thời được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ hàng tháng do Bộ Tài chính quy định để hạch toán cam kết chi theo quy định tại thông tư này.

Trường hợp khoản cam kết chi NSNN có nhiều nguồn vốn sẽ thực hiện hạch toán chi tiết theo số tiền được cam kết chi của từng nguồn vốn đó.

Bộ Tài chính quy định cam kết chi chỉ được thanh toán khi số tiền đề nghị thanh toán nhỏ hơn hoặc bằng số tiền chưa được thanh toán của khoản cam kết chi đó. Trường hợp số tiền đề nghị thanh toán lớn hơn số tiền còn lại chưa được thanh toán của khoản cam kết chi, trước khi làm thủ tục thanh toán cam kết chi, đơn vị sử dụng ngân sách phải đề nghị KBNN nơi giao dịch điều chỉnh số tiền của khoản cam kết chi đó phù hợp với số tiền đề nghị thanh toán và đảm bảo đúng quy định tại thông tư này.

Hết năm ngân sách, trường hợp các khoản cam kết chi không được phép chuyển nguồn sang năm sau, KBNN thực hiện hủy cam kết chi. Trường hợp các khoản cam kết chi được phép chuyển nguồn sang năm sau thì việc chuyển nguồn cam kết chi thực hiện theo quy định tại thông tư này.

Ngoài ra, tại Thông tư 89 cũng quy định, trong phạm vi 1 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị cam kết chi NSNN hoặc điều chỉnh cam kết chi của đơn vị sử dụng ngân sách, hồ sơ đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp và dự toán, kế hoạch vốn năm của đơn vị đã được nhập, phê duyệt trên Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc), KBNN thực hiện kiểm tra các điều kiện để thực hiện cam kết chi cho đơn vị sử dụng ngân sách trên Tabmis, đồng thời gửi trả 1 liên chứng từ đề nghị cam kết chi NSNN hoặc điều chỉnh cam kết chi đã được ký duyệt và chấp thuận trên Tabmis, trong đó ghi số cam kết chi để thông báo cho đơn vị.

Trường hợp không đảm bảo điều kiện cam kết chi, KBNN không chấp nhận và trong thời hạn 1 ngày làm việc, KBNN thông báo ý kiến từ chối cam kết chi NSNN hoặc điều chỉnh cam kết chi theo mẫu quy định cho đơn vị sử dụng ngân sách biết.