Cụ thể, trong tháng 8/2014, Bộ Tài chính đã hoàn thành đàm phán, tham gia đàm phán và đã ký kết 16 hiệp định vay nợ, viện trợ với tổng trị giá cam kết là 2,364 tỷ USD, trong đó có 01 Hiệp định viện trợ bằng tiền hỗ trợ ngân sách trị giá 6 triệu AUD, tương đương 117 tỉ đồng.

Bên cạnh đó trong tháng có 1 dự án được cấp bảo lãnh vay trong nước với giá trị bảo lãnh là 157,06 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm, số dự án đã được cấp bảo lãnh Chính phủ là 06 dự án. Trong đó: 4 dự án vay vốn nước ngoài với tổng trị giá bảo lãnh đã cấp gần 1,84 tỷ USD và 02 dự án vay vốn trong nước với trị giá là 14.500 tỷ đồng và 157,06 triệu USD./.

N.P