Chấm dứt hoạt động kho ngoại quan nếu thiếu trách nhiệm, để
Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát tổng thể toàn bộ kho ngoại quan do đơn vị quản lý. Ảnh: TL.

Các đơn vị hải quan yêu cầu doanh nghiệp thực hiện cập nhật thông tin hàng hóa được chấp nhận vào (get in) kho bãi, địa điểm đến Hệ thống VASSCM ngay sau khi hoàn thành việc xếp dỡ hàng hóa tại kho bãi, địa điểm; cập nhật kịp thời thông tin hàng hóa rút khỏi container đưa vào kho; thông tin ra khỏi (get out) kho bãi, địa điểm; cập nhật thông tin lên Hệ thống VASSCM trong trường hợp hệ thống gặp sự cố và đã được khắc phục.

Bên cạnh đó, các đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật thông tin "get out" trên hệ thống đối với hàng hóa tiêu hủy (theo trường hợp hàng hóa đưa ra khỏi kho bằng chứng từ giấy).

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan không thực hiện đầy đủ trách nhiệm có liên quan theo quy định dẫn đến sở hở để doanh nghiệp lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại thì kiểm tra, xác minh đánh giá và có văn bản báo cáo đề xuất chấm dứt hoạt động kho ngoại quan.

Đối với điều kiện hoạt động kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát tổng thể toàn bộ kho ngoại quan do đơn vị quản lý; yêu cầu doanh nghiệp thực hiện kết nối phần mềm quản lý của doanh nghiệp với Hệ thống VASSCM, theo đúng quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC. Trường hợp doanh nghiệp nào không đáp ứng điều kiện thì báo cáo Tổng cục Hải quan để chấm dứt hoạt động.