Việc không chấp hành nghiêm báo cáo về tình hình giải ngân, gây khó khăn trong việc tổng hợp cũng như đề ra giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân.

Media