Chạy “nước rút” đôn đốc thu ngân sách
Nguồn: Tổng cục Thuế. Đồ họa: Văn Chung

Thành lập 4 tổ công tác đôn đốc thu ngân sách

“Ngành Thuế phấn đấu tối thiểu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 1.412.822 tỷ đồng. Trong đó, thu thuế, phí nội địa phấn đấu đạt 1.049.799 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất đạt 150.000 tỷ đồng”. Đó là mục tiêu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành đề ra cho toàn ngành tại kế hoạch đôn đốc thu NSNN năm 2023 được ban hành mới đây.

Tại kế hoạch đôn đốc thu ngân sách này, Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành yêu cầu các cục thuế tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo cân đối thu, chi NSNN, góp phần hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2023.

Đặc biệt, tại kế hoạch này, Tổng cục Thuế đã thành lập 4 tổ công tác đôn đốc thu NSNN tại các địa phương do các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trực tiếp làm tổ trưởng chỉ đạo.

Cụ thể, Tổng cục Thuế chỉ đạo các tổ trưởng tổ đôn đốc thu chủ động chỉ đạo, tổ chức làm việc trực tiếp với cục thuế hoặc UBND tỉnh, thành phố nếu thấy cần thiết (đối với các địa phương có số thu điều tiết về ngân sách trung ương và một số địa phương có số thu lớn, có nợ thuế và nợ tiền sử dụng đất lớn, tình hình thu bất thường, có nhiều vướng mắc...) nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2023.

Đồng thời, tổ giúp việc ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch của ban chỉ đạo và tổ trưởng tổ đôn đốc thu. Tổng hợp các vướng mắc phát sinh, định kỳ tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện công tác đôn đốc thu NSNN và đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đôn đốc thu.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng yêu cầu, định kỳ vào chiều ngày thứ 6 hàng tuần, thành viên tổ giúp việc thực hiện báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác đôn đốc thu, gửi Vụ Dự toán thu thuế tổng hợp chung để tham mưu, đề xuất và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch của ban chỉ đạo và tổ trưởng tổ đôn đốc thu. Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, điều hành thu NSNN phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Toàn ngành đồng loạt chạy “nước rút”

Ngoài việc giao nhiệm vụ cho các tổ đôn đốc thu ngân sách, người đứng đầu ngành Thuế còn giao nhiệm vụ trực tiếp cho các vụ, cục trực thuộc Tổng cục Thuế. Cụ thể, lãnh đạo Tổng cục Thuế giao Vụ Dự toán thu thuế, xây dựng kế hoạch thu quý IV/2023 theo từng tháng, chi tiết theo từng khu vực, khoản thu, sắc thuế theo địa bàn đảm bảo tổng thu NSNN năm 2023 tối thiểu đạt mục tiêu đề ra. Định kỳ đánh giá tình hình, tiến độ triển khai thực hiện nhiệm thu NSNN theo địa bàn (khoản thu, sắc thuế, đặc biệt là các khoản thu còn khó khăn), nhiệm vụ và giải pháp triển khai các tháng cuối năm.

Đối với Cục Thuế doanh nghiệp lớn, trên cơ sở nhiệm vụ thu năm 2023, báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện chi tiết theo từng nguồn thu, doanh nghiệp, địa bàn nắm bắt chặt chẽ các nguồn thu phát sinh, đồng thời phối hợp với các cục thuế địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm thu theo từng địa bàn. Định kỳ báo cáo tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ thu những tháng cuối năm gửi Vụ Dự toán tổng hợp chung, báo cáo ban chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ thu.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế giao Vụ Kê khai và kế toán thuế lập kế hoạch công tác trong quý IV/2023 đối với các lĩnh vực được phân công quản lý để báo cáo ban chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện bao gồm: tình hình đăng ký, kê khai, tình hình thực hiện miễn, giảm, gia hạn, số thu gia hạn, số chi hoàn thuế, tình hình sức khỏe doanh nghiệp..., chi tiết theo từng địa bàn.

Đối với Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu phải lập kế hoạch công tác thu nợ trong quý IV/2023 chi tiết theo địa bàn, lĩnh vực, khoản thu đối với các lĩnh vực được phân công quản lý để ban chỉ đạo tổ chức thu thực hiện bao gồm: Báo cáo nhiệm vụ triển khai công tác quản lý nợ năm 2023 và kết quả thực hiện thu nợ 9 tháng đầu năm 2023.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, cục thuế các địa phương đã và đang tập trung nguồn lực thực hiện quyết liệt các giải pháp thu, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Ghi nhận tại Khánh Hòa cho thấy, tính đến ngày 20/10, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 12.526 tỷ đồng, đạt 81,1% dự toán. Năm 2023, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu thu vượt 10% so với số thực hiện năm 2022. Cùng với chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng - Trưởng ban chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách trên địa bàn yêu cầu Cục Thuế Khánh Hòa phối hợp với Sở Tài chính tăng cường thu hồi nợ đọng thuế có khả năng thu vào NSNN.

Tại Bắc Ninh, lũy kế 10 tháng năm 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 25.130 tỷ đồng, bằng 79,5% dự toán năm. Ông Nguyễn Hữu Trường - Phó Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cục thuế đã chỉ đạo các phòng nhận nhiệm vụ thu và các chi cục thuế tập trung thực hiện quyết liệt việc đôn đốc thu các khoản thuế, tiền thuê đất được gia hạn, đến hạn nộp vào NSNN. Cùng với đó, cục thuế huy động tối đa nguồn nhân lực từ các phòng/đội triển khai có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra để chống thất thu thuế…

Phối hợp với các đơn vị, chống thất thu ngân sách

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu các cục thuế phải tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan thuế với các cấp ủy, chính quyền, các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước, nhất là đối với những khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản…; phấn đấu giảm nợ đọng thuế.