ngân sách

Quỹ tiền lương theo chỉ tiêu biên chế được giao. Ảnh: TL.

Cụ thể, cần làm rõ số biên chế được giao năm 2022, trong đó làm rõ số biên chế thực có mặt đến thời điểm 1/6/2021, số biên chế chưa tuyển theo chỉ tiêu biên chế năm 2022 nêu trên.

Xác định quỹ lương ngạch bậc, các khoản phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo chế độ quy định theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng (tính đủ 12 tháng) do ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo. Trong đó, quỹ tiền lương theo chỉ tiêu biên chế được giao năm 2022 và giảm quỹ tiền lương gắn với tinh giản biên chế.

Đồng thời, phải thuyết minh cơ sở xây dựng dự toán các khoản chi đặc thù (cơ sở pháp lý, nội dung chi, mức chi, các nội dung liên quan khác) năm 2022 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý lập dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật theo quy định và ưu tiên bố trí trong phạm vi dự toán được giao để đảm bảo thực hiện công tác này.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý căn cứ thực tế số tiền bồi thường năm hiện hành và dự kiến kinh phí bồi thường trong 6 tháng cuối năm 2021 để đề xuất dự toán kinh phí bồi thường năm 2022, báo cáo cùng dự toán chi thường xuyên năm 2022 của cơ quan, đơn vị./.

Minh Anh