Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ban Chỉ đạo cấp tỉnh).

Chi mua tin phòng chống tham nhũng tối đa 50 triệu đồng/tin
Ảnh Tư liệu minh họa.

Đối tượng áp dụng là: Ban Chỉ đạo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Nội chỉnh Trung ương (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương); Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy và Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh); Các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh giao.

Nguồn kinh phí được huy động từ nhiều nguồn, từ ngân sách nhà nước (NSNN) và các nguồn huy động khác. Đối với nguồn NSNN, ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương. Kinh phí được bố trí trong dự toán chỉ thường xuyên hàng năm của Văn phòng Trung ương Đảng (phân bổ qua Ban Nội chính Trung ương). Ban Nội chính Trung ương có trách nhiệm trực tiếp chỉ tiêu và bảo đảm các điều kiện, tài sản chuyên dùng phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Trường hợp Ban Chỉ đạo trung ương sử dụng bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và phương tiện của các cơ quan, tổ chức có liên quan để phục vụ nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương, ngoài các chi phí do Ban Nội chính Trung ương chi trả theo quy định thì các chi phí phát sinh khác do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cân đối trong dự toán chi thường xuyên hàng năm được giao để thanh toán.

Ngoài ra, ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Về mức chi, dự thảo thông tư quy định: Chi mua tin tối đa 50 triệu đồng/tin. Căn cứ nội dung, tính chất của tin được cung cấp, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương quyết định mức chi đối với từng trường hợp cụ thể. Trường hợp đặc biệt, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương báo cáo tập thể Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, quyết định. Việc quản lý, sử dụng kinh phí mua tin theo chế độ mật.

Ngoài ra, chi khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hàng năm hoặc đột xuất: Áp dụng mức chi tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ- CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng. Các khoản chỉ khác theo yêu cầu của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (nếu có): Mức chi thực hiện theo quy định hiện hành đối với từng nội dung chi./.

Đối với nội dung chưa có quy định về mức chi, thì Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh báo cáo tập thể thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xem xét, thực hiện theo Kết luận của Trưởng Ban Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Các khoản chi phải có hóa đơn, chứng từ chi thực tế hợp pháp và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.