Trả lời: Theo thông tin độc giả cung cấp là công chức trúng tuyển vào cục thuế, ngạch chuyên viên làm CNTT (mã ngạch: 01.003) từ tháng 8/2011. Tại thời điểm đó, việc thực hiện chế độ tập sự, xếp lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định:

“2. Đối với trường hợp chưa được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định:

Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức phải có dự kiến phương án xếp ngạch, bậc lương cụ thể đối với từng trường hợp và có văn bản kèm theo bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận của từng trường hợp, đề nghị Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương thống nhất ý kiến trước khi thực hiện.”

Đối với kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2011, Bộ Tài chính đã nhiều lần rà soát, thẩm định hồ sơ xếp lương đối với công chức được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng BHXH trên cơ sở tổng hợp của Tổng cục Thuế, dự kiến phương án xếp lương và gửi Bộ Nội vụ thống nhất trước khi thực hiện theo quy định. Do đó, đề nghị độc giả trao đổi thêm với đơn vị tham mưu về công tác cán bộ của cục thuế, đồng thời liên hệ với Tổng cục Thuế để được giải đáp và hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền và quy định pháp luật liên quan.