Trước thách thức đó, để tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”, đồng thời phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021, ngành Tài chính đã đề ra đồng bộ nhiều nhóm giải pháp quan trọng.

Media