Cụ thể, Chủ tịch HNX đã bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc HNX cho: ông Đỗ Đức Mạnh - Giám đốc Phòng Công nghệ thông tin HNX; ông Đỗ Văn Tâm - Trưởng ban Kiểm soát HNX; bà Vũ Thị Thúy Ngà - Giám đốc Phòng Thị trường trái phiếu HNX.

Chủ tịch HNX vừa bổ nhiệm thêm 3 phó tổng giám đốc
Ban lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hiện nay.

Như vậy, bộ máy nhân sự lãnh đạo HNX đã cơ bản được kiện toàn sau khi hoàn thành chuyển đổi hoạt động sang mô hình mới, thành công ty con của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam từ ngày 6/8/2021.

Theo đó, ngoài 3 phó tổng giám đốc mới được bổ nhiệm, bộ máy nhân sự lãnh đạo HNX gồm có: Chủ tịch là ông Nguyễn Duy Thịnh; quyền Tổng giám đốc là ông Nguyễn Anh Phong; Phó Tổng giám đốc thường trực là ông Nguyễn Tuấn Anh và Kế toán trưởng là bà Trần Thị Mỹ An./.