hn1

Việc trang trí hoa được thực hiện song song với công tác tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

hn2
Hoa trang trí đem đến diện mạo tươi mới, tạo không khí phấn khởi chào mừng Đại hội.

Theo Hanoimoi.com.vn