Theo đó, 21,15 triệu cổ phiếu CLG sẽ bị hủy niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 202/QĐ-SGDHCM ngày 12/4/2021. Ngày giao dịch cuối cùng là ngày 22/12/2020 và ngày huỷ niêm yết có hiệu lực là ngày 22/4/2021.

HOSE cho biết, nguyên nhân bị hủy niêm yết là do tổng số lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2020 vượt quá số vốn điều lệ thực góp và tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính (BCTC) năm gần nhất (năm 2020), thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm e và điểm h Khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; khoản 1.5 và khoản 1.8 Điều 26 quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/3/2018.

Trước đó, HOSE đã nhận được BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 của công ty đã được kiểm toán và công bố ra ngoài thị trường. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -284,85 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -485,97 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2020 đã vượt quá vốn điều lệ của công ty là 211,5 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị kiểm toán đã từ chối cho ý kiến đối với BCTC hợp nhất năm 2020 của CLG liên quan đến: Khoản phải thu, phải trả của công ty; hàng tồn kho, tài sản cố định hữu hình; đầu tư tài chính dài hạn; nợ tiềm tàng; chi tiết vốn góp của chủ sở hữu; khả năng hoạt động kinh doanh của công ty./.

Hồng Quyên