Theo đó, HOSE vừa có quyết định đưa cổ phiếu PPC vào diện cảnh báo từ ngày 29/3 do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Nhiệt điện Phả Lại. Trước đó, HOSE cũng đưa cổ phiếu PPC vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ với lý do tương tự.

Cụ thể, Công ty TNHH KPMG đã đưa ra báo cáo kiểm toán năm 2022 đối với PPC, với ý kiến ngoại trừ do chưa ghi nhận giảm 161,99 tỷ đồng doanh thu.

KPMG cho biết, PPC chưa ghi nhận phần doanh thu thoái hoàn điện năng sau thời điểm phát hành báo cáo tài chính năm trước, do sai số thiết bị đo đếm diễn ra từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2022, với tổng số tiền 161,99 tỷ đồng trong báo cáo tài chính cho năm kết thúc vào ngày 31/12/2022.

Cổ phiếu PPC bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 29/3
Cổ phiếu PPC bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 29/3. Ảnh: T.L

Việc chưa ghi nhận doanh thu điện năng thoái hoàn do sai số thiết bị đo đếm của PPC là chưa phù hợp với hướng dẫn tại Mục b, khoản 1, Điều 81, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp mà theo đó trường hợp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời điểm phát hành báo cáo tài chính doanh nghiệp ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh (kỳ sau).

Nếu PPC ghi nhận doanh thu thoái hoàn điện năng do sai số thiết bị đo đếm theo quy định thì doanh thu thuần, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế lần lượt giảm 161,99 tỷ đồng, 32,4 tỷ đồng và 129,6 tỷ đồng cho năm kết thúc ngày 31/12/2022; thuế phải thu nộp vào ngân sách nhà nước, tài sản thuế thu nhập hoãn lại sẽ lần lượt tăng thêm 10,26 tỷ đồng và 16,89 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2022 và phải thu ngắn hạn của khách hàng, thuế, các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ lần lượt giảm 161,99 tỷ đồng, 5,2 tỷ đồng và 129,6 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2022.

Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, PPC cho biết, tháng 4/2022, đơn vị kiểm định các máy biến điện áp (TU) mới phát hiện ra sai số của các máy biến điện áp. Khi xác định số liệu quá khứ thì thấy có điểm sai số từ năm 2018. Do phần máy biến điện áp 5 năm mới thực hiện kiểm định một lần. Vì vậy, công ty cho biết đến năm 2022, bên mua và bên bán tạm thời xác định kiểm định và phát hiện sai sót từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2022. Kể từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2022, các bên gồm: Nhiệt điện Phả Lại, Công ty Mua bán điện, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Công ty Truyền tải điện 1, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc đã họp nhiều lần để xây dựng phương pháp tính toán sai số nêu trên./.

PPC nhấn mạnh, tạm ước tính và ghi nhận giảm 161,99 tỷ đồng tiền doanh thu thoái hoàn vào kỳ kế toán quý IV/2022. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các bên chưa thống nhất được các nội dung liên quan doanh thu thoái hoàn do chưa đầy đủ hồ sơ, phương pháp xác định sản lượng và đơn giá. Chính vì vậy, PPC chưa đủ cơ sở ghi nhận vào Báo cáo tài chính năm 2022. Trong thời gian tới, PPC tiếp tục đàm phán với các bên có liên quan về nội dung này, công ty sẽ ghi nhận doanh thu thoái hoàn này vào kỳ kế toán có sự thống nhất của các bên.