>> Thủ Đức House lỗ thêm 333 tỷ đồng sau kiểm toán

Nguyên nhân HOSE đưa ra là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là âm 363,425 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020 là âm 142,988 tỷ đồng, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 theo quy định tại tiết b và tiết c điểm 1.1 khoản 1 Điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/3/2018.

Mới đây, HOSE cũng thông báo đưa cổ phiếu TDH của Thu Duc House vào diện cảnh báo kể từ ngày 6/4. HOSE đánh giá thông tin về việc truy thu thuế ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Thu Duc House.

Ngoài ra, HOSE cũng đã nhiều lần gửi văn bản nhắc nhở TDH do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và báo cáo tài chính quý I năm 2021, đồng thời yêu cầu công ty giải trình về việc chậm công bố thông tin./.

Hồng Quyên