Thông tư 04 quy định, danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc của Bộ Y tế, thuốc đưa vào danh mục phải đáp ứng tất cả các nguyên tắc, tiêu chí như: thuốc mua sắm với số lượng lớn, chủng loại tương tự ở một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Thuốc có chủng loại tương tự là thuốc có ít nhất đồng thời từ 3 giấy đăng ký lưu hành của ít nhất 3 cơ sở sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật nhóm 1, nhóm 2 theo quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc ban hành kèm theo Thông tư 04/2024/TT-BYT như sau:

Công bố danh mục thuốc mua sắm tập trung cấp quốc gia
Công bố danh mục thuốc mua sắm tập trung cấp quốc gia

Thông tư 04 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2024, các Thông tư số 15/2020/TT-BYT ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá và Điều 2 Thông tư số 15/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục tại Thông tư số 03/2019/TT-BYT ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 04 có hiệu lực thi hành.

Thông tư 04 nêu rõ, đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm tập trung cấp quốc gia có trách nhiệm thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc thuộc danh mục thuốc mua sắm tập trung cấp quốc gia ban hành kèm theo thông tư này;

Đồng thời, đơn vị được giao mua sắm có văn bản thông báo về danh mục các thuốc dự kiến tổ chức mua sắm tập trung cấp quốc gia của kỳ đấu thầu tập trung cấp quốc gia tiếp theo trước ngày 15/3 của năm thông báo; về việc chưa hoặc không có kết quả lựa chọn nhà thầu trong thời gian tối đa 20 ngày kể từ ngày có văn bản xác định chưa hoặc không lựa chọn được nhà thầu.

Các đơn vị, địa phương có trách nhiệm chủ động tổ chức lựa chọn nhà thầu mua thuốc theo quy định của pháp luật trên cơ sở thông báo của đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm tập trung cấp quốc gia quy định.

Bộ Y tế cũng nêu rõ, trong thời gian tối đa 2 năm, căn cứ tình hình thực tiễn và nguyên tắc, tiêu chí xây dựng danh mục quy định tại thông tư này, Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc.