Theo đó, giá thóc làm căn cứ tính thuế và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014 bằng tiền thay thóc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 4.000 đồng/kg (bốn ngàn đồng/một kilôgam). Mức giá này cao hơn 500 đồng/kg so với năm 2013.

Còn tại tỉnh Phú Yên, giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp gồm 2 mức: Các huyện miền núi (Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân) là 4.000 đồng/kg; Thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và các huyện còn lại là 5.000 đồng/kg.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã ban hành quy định giá thóc để lập bộ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014 trên địa bàn tỉnh là 5.400 đồng/kg. Đồng thời, quy định đối với nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2013 trở về trước chuyển sang tính bằng tiền theo giá thóc thu thuế là 5.400 đồng/kg.

Tại Nghệ An, theo công bố của UBND tỉnh này, giá thóc để tính thuế đất nông nghiệp năm 2014 trên địa bàn tỉnh là 5.500 đồng/kg.

Các quyết định này cũng giao cơ quan thuế phối hợp với Sở Tài chính có trách nhiệm phổ biến, chỉ đạo, thực hiện, cũng như kiểm tra trong việc thực hiện theo quy định hiện hành./.

N.P