Cụ thể, CtyCP Hoàng Hà bị xử phạt 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013.

Còn CtyCP Chế tạo Bơm Hải Dương bị phạt 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013, Nghị quyết số 01-2014/NQ-HĐQT/CTB về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và tạm ứng cổ tức bằng tiền cho niên độ tài chính năm 2013.

Các quyết định xử phạt được căn cứ theo quy định tại nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên