Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, dân chủ, công khai, minh bạch