ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên Bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê Hải quan.

2. Tên gói thầu: Nâng cấp Hệ thống thống kê thuế, kim ngạch theo mặt hàng.

3. Tên dự án: Nâng cấp Hệ thống thống kê thuế, kim ngạch theo mặt hàng.

4. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ ngày 20/11/2013 đến trước 9h00 ngày 16/12/2013 (trong giờ hành chính).

5. Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 16/12/2013.

6. Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 16/12/2013.

7. Đã đăng tải trên báo Đấu thầu số 232 (ngày 20/11/2013), số 233 (ngày 21/11/2013 và số 234 (ngày 22/11/2013).

Nay xin đính chính thông tin phát hành hồ sơ mời thầu như sau:

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ ngày 02/12/2013 đến trước 9h00 ngày 16/12/2013

Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 16/12/2013.

Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 16/12/2013.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi).

Đ.T