THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên Bên mời thầu: Cục Hải Quan TP. Hồ Chí Minh

2. Tên gói thầu: : Nâng cấp Website Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nguồn vốn: ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Thời gian bán HSMT từ 8 giờ, ngày 14 tháng 4 năm 2014 đến trước 9 giờ, ngày 29 tháng 4 năm 2014 (trong giờ hành chính)1.

Địa điểm bán HSMT: số 2 Hàm Nghi Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. (Phòng Tài vụ Quản trị - điện thoại 083.8216377)

6. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đ ( Bằng chữ: một triệu đồng chẵn.)

7. Địa chỉ nhận HSDT: số 2 Hàm Nghi Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. (Phòng Tài vụ Quản trị)

8. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2014.

9. Bảo đảm dự thầu:

Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VNĐ ( Bằng chữ: hai mươi triệu đồng ).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng (hoặc tổ chức tài chính) đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

10. HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 29 tháng 4 năm 2014, tại số 2 Hàm Nghi Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. (Phòng Tài vụ Quản trị )

Cục Hải Quan TP. Hồ Chí Minh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Đ.T