Cục Thuế tỉnh Bình Phước: Phấn đấu thu ngân sách đạt 12.000 tỷ đồng năm 2022
Ký kết thi đua giữa các đơn vị trong Cục Thuế Bình Phước. Ảnh:

Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước Trần Văn Hướng cho biết, để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính giao là 11.030 tỷ đồng và dự toán HĐND, UBND tỉnh giao là 12.000 tỷ đồng, mới đây tại Hội nghị Tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước, ban lãnh đạo cục thuế đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc, triển khai quán triệt đến từng cá nhân, tổ, đội theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách. Trên cơ sở đó đơn vị đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, tập trung vào các khu vực kinh tế, các sắc thuế cơ bản để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh.

Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với UBND chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách.

Cũng theo ông Hướng, trong năm 2022 cơ quan thuế Bình Phước sẽ bám sát kế hoạch công tác của ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách của tỉnh và các huyện, thị, thành phố, kết hợp với ngành Tài nguyên & Môi trường, Tài chính, UBND các huyện, thị rà soát toàn bộ các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã có quyết định trúng đấu giá để đôn đốc các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân nộp kịp thời tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước.

Đặc biệt là tham mưu kịp thời cho ban chỉ đạo tỉnh, huyện triển khai ngay công tác tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất các dự án theo kế hoạch đề ra nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất, thuê đất trong năm 2022./.