Ngày 25/3 tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Một số tỉnh, thành chưa kiện toàn Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Theo dự thảo báo cáo, tính đến ngày 10/3/2024, cơ cấu tổ chức của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có sự thay đổi, trong đó kiện toàn bầu 3 Chủ tịch HĐND (Ninh Bình, Hải Dương, Bình Dương), 9 phó chủ tịch HĐND, 7 trưởng ban HĐND và 4 phó trưởng ban HĐND.

Đã xử lý một số trường hợp cán bộ có trên 50% phiếu tín nhiệm thấp

Hội nghị Tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố phía Bắc Năm diễn ra năm 2022.

Trong số 61 chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố có 19 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 18 đồng chí Bí thư tỉnh, thành ủy, 34 đồng chí Phó Bí thư tỉnh, thành ủy, 10 Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy. Về cơ bản, các địa phương đều bố trí các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh, Thành ủy, các đồng chí là Tỉnh ủy viên, Thành ủy viên giữ chức Phó Chủ tịch HĐND. Hiện nay, cả nước có 54 phó chủ tịch HĐND là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh, Thành ủy và 58 phó chủ tịch HĐND là Tỉnh ủy viên, Thành ủy viên.

Đồng thời, HĐND một số tỉnh, thành phố đã miễn nhiệm 2 chủ tịch HĐND (Đà Nẵng và Quảng Nam) và 8 phó chủ tịch HĐND do đã chuyển công tác, miễn nhiệm 1 phó chủ tịch HĐND do xử lý kỷ luật (Phú Yên) và bãi nhiệm 1 chủ tịch HĐND (Hải Dương), khởi tố, bắt tạm giam 2 chủ tịch HĐND (Lâm Đồng, Vĩnh Phúc) và 1 phó chủ tịch HĐND (bắc Ninh). Hiện nay còn một số tỉnh, thành phố chưa kiện toàn chủ tịch HĐND (Đà Nẵng, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Lâm Đồng), phó chủ tịch HĐND theo Luật định.

Về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, nhiều tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng về công tác lấy phiếu tín nhiệm và tổ chức riêng kỳ họp chuyên đề hoặc tại kỳ họp thường lệ cuối năm để tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu bảo đảm thực chất, khách quan theo đúng quy định của pháp luật.

10 trường hợp có phiếu tín nhiệm thấp trên 50%

Theo quy định của Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội, HĐND ở cấp tỉnh, cấp huyện trong cả nước đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu vào cuối năm 2023.

Cụ thể, ở cấp tỉnh có tổng số 1.700 người được lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. Kết quả số người có trên 50% tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm cao" là 1.546/1.700 người, chiếm tỷ lệ 90,94%. Có 1 trường hợp có trên 50% đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp", hiện nay, trường hợp này đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ở cấp huyện, có tổng số 12.028 người được lấy phiếu tín nhiệm. HĐND không lấy phiếu tín nhiệm đối với 1.624 người (trong đó có 1.466 người mới được HĐND bầu trong năm 2023 và 158 người có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được miễn nhiệm trước khi tổ chức lấy phiếu tín nhiệm).

Kết quả số người có trên 50% tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm cao" là 10.968/12.028 người, chiếm tỷ lệ 91,19%. Có 8 trường hợp có trên 50% đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp" (cấp huyện của tỉnh Bình Phước, Hậu Giang, Hòa Bình, Hải Phòng mỗi địa phương 1 người; Kiên Giang và Nghệ An mỗi tỉnh 2 người). Có 1 trường hợp có trên 2/3 tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp” (Vĩnh Phúc).

Đã xử lý một số trường hợp cán bộ có trên 50% phiếu tín nhiệm thấp

Kỳ họp của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc cuối năm 2023

Đối với 8 trường hợp có trên 50% đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp", báo cáo cho biết đã được xử lý như sau:

Cụ thể, tại Bình Phước có 1 người đã xin từ chức và được chấp thuận. Tại Hậu Giang, HĐND cấp huyện đã họp bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ đối với 1 người. Tại Nghệ An, HĐND cấp huyện thuộc tỉnh Nghệ An đã tổ chức kỳ họp bỏ phiếu tín nhiệm và đã miễn nhiệm đối với 2 người. Tại thành phố Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành ủy đã có Quyết định bố trí, luân chuyển công tác khác. Tại Hòa Bình, HĐND đã tổ chức họp bỏ phiếu tín nhiệm nhưng kết quả bỏ phiếu không đạt quá nửa tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” nên vẫn được giữ nguyên chức vụ.

Hiện nay, còn tỉnh Kiên Giang và Quảng Nam đang tiến hành các thủ tục, quy trình để sớm trình HĐND xem xét, quyết định theo quy định pháp luật, báo cáo cho biết./.