Ninh Thuận: Tiết kiệm một số lĩnh vực trọng tâm

Đưa ra phương hướng cho công tác THTK, CLP trong năm 2023, báo cáo từ tỉnh Ninh Thuận cho biết, tỉnh sẽ tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước; thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định; quản lý chặt chẽ đầu tư công, thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công; phân bổ nguồn vốn đầu tư công phù hợp; rà soát, sắp xếp danh mục các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên, bố trí vốn đầu tư tập trung, tránh dàn trải…

Đồng thời, tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP. Trong đó, chú trọng thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao. Công khai thông tin về công nợ và các nội dung đầu tư công, hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí theo quy định.

Nghệ An: Thi đua tiết kiệm trong mua sắm, quản lý sử dụng tài sản nhà nước

Năm 2023 tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; THTK, CLP” nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, tỉnh tập trung thi đua THTK, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong các lĩnh vực để khôi phục và phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế đã được Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Quốc hội đề ra. Thi đua THTK, CLP trong mua sắm, xây dựng, quản lý sử dụng tài sản nhà nước, đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.