Việc hiện đại hóa quy trình thanh toán tự động cho các đơn vị giao dịch có mở tài khoản tại KBNN đang được đẩy mạnh. Theo đó, KBNN đang nâng cấp DVCTT và bổ sung Cổng trao đổi dữ liệu với các nhà cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông nhằm gia tăng thêm nhiều tiện ích cho các đơn vị giao dịch.

Tiết kiệm chi phí, thời gian cho khách hàng

Thanh toán tự động chi điện, nước, dịch vụ viễn thông giúp gia tăng tiện ích trong thanh toán, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS) thông qua việc KBNN trích nợ tài khoản của đơn vị SDNS để thanh toán các khoản phí trên cơ sở thỏa thuận với Tổng công ty Dịch vụ viễn thông Việt Nam (VNPT) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - nơi KBNN mở tài khoản thanh toán và văn bản ủy quyền thanh toán của đơn vị SDNS.

Theo đó, thay vì hàng tháng, đơn vị SDNS phải tự thực hiện thanh toán các khoản phí dịch vụ điện, nước, viễn thông thì nay chỉ phải ký văn bản ủy quyền thanh toán cho các đơn vị KBNN một lần duy nhất. Việc thanh toán chi phí dịch vụ hàng tháng sẽ được KBNN (đã nhận ủy quyền) tự động thanh toán hóa đơn theo thông báo của các nhà cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận.

Với việc thanh toán tự động này, định kỳ, nhà cung cấp dịch vụ gửi hóa đơn sử dụng dịch vụ phát sinh trong kỳ cho đơn vị SDNS. Trên cơ sở hóa đơn nhận được, kế toán viên đơn vị SDNS lập hồ sơ thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước gửi lên kế toán trưởng của đơn vị phê duyệt. Kế toán trưởng xử lý hồ sơ, tiến hành phê duyệt bằng chữ ký số và gửi lên chủ tài khoản đơn vị. Nếu chấp nhận, chủ tài khoản sẽ ký duyệt bằng chữ ký số và gửi đến KBNN qua hệ thống DVCTT của KBNN.

Nguồn: Kho bạc Nhà nước Đồ họa: Văn Chung
Nguồn: Kho bạc Nhà nước Đồ họa: Văn Chung

Tại KBNN, giao dịch viên truy cập vào DVCTT kiểm tra hồ sơ, chứng từ và gửi lên kế toán trưởng phê duyệt nếu hồ sơ, chứng từ đó đúng, hợp lệ so với quy định. Kế toán trưởng kiểm soát hồ sơ trên DVCTT do giao dịch viên chuyển lên và trình giám đốc kho bạc.

Giám đốc kho bạc kiểm soát, phê duyệt trên DVCTT và hệ thống sẽ tự động cập nhật giao diện vào Tabmis (hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) ở trạng thái đã phê duyệt. Trường hợp đủ dự toán chi, giao dịch viên áp thanh toán theo quy định hiện hành, gửi thư báo nợ cho đơn vị SDNS qua DVCTT.

Tương tự, trên chương trình thanh toán song phương điện tử, hoặc thanh toán liên ngân hàng, giao dịch viên hoàn thiện hồ sơ, chứng từ. Kế toán trưởng và giám đốc kho bạc kiểm soát để chuyển lệnh thanh toán sang ngân hàng.

Nhận được tiền do KBNN chuyển tới, nhà cung cấp dịch vụ (điện, nước, viễn thông) thực hiện gạch nợ cho đơn vị SDNS và kết thúc quy trình.

Dù đây là một hình thức thanh toán mới, nhưng qua tổng hợp, đánh giá từ các bên cho thấy, việc thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông đã mang lại nhiều lợi ích. Cụ thể, đơn vị SDNS giảm thiểu được chi phí và thủ tục hành chính, do không phải gửi yêu cầu thanh toán hàng tháng. Công chức KBNN giảm được thời gian xử lý, khối lượng công việc, qua đó tập trung vào kiểm soát các khoản chi có độ rủi ro cao, giúp nâng cao hiệu quả quản lý của KBNN. Ngân sách nhà nước giảm được phí thanh toán phải chi trả cho các ngân hàng. Các nhà cung cấp dịch vụ tiết kiệm được chi phí và thời gian tổ chức thu tiền.

Tiếp tục rút ngắn quy trình thanh toán

Nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng cung cấp dịch vụ của KBNN cho các đơn vị SDNS, KBNN đang nâng cấp hệ thống DVCTT và bổ sung Cổng trao đổi dữ liệu với các nhà cung cấp điện, nước, viễn thông. Theo KBNN, với việc bổ sung Cổng trao đổi dữ liệu này, quy trình thanh toán sẽ được rút ngắn hơn nữa, nên sẽ tạo nhiều thuận lợi hơn so với quy trình đang được thực hiện.

Theo đó, đơn vị SDNS truy cập Cổng thông tin DVCTT KBNN để đăng ký hồ sơ ủy quyền cho KBNN thanh toán tiền dịch vụ điện, nước, viễn thông; tra cứu hóa đơn sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp; tra cứu thông báo của KBNN.

Nhà cung cấp dịch vụ/ngân hàng thương mại nhận danh sách đơn vị SDNS đã ủy quyền cho KBNN thanh toán tiền dịch vụ; định kỳ gửi bảng kê sử dụng dịch vụ của đơn vị SDNS cho Cổng trao đổi dữ liệu và nhận thông báo kết quả xử lý từ Cổng trao đổi dữ liệu.

Đột phá trong công tác thanh toán

Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020, theo Quyết định số 455/QĐ- TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, xác định: “Lấy hiện đại hóa công nghệ thông tin là khâu đột phá; cải cách cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ là nền tảng; gắn hiện đại hóa các chức năng với đổi mới mô hình tổ chức của KBNN để tạo động lực phát triển KBNN đồng bộ, toàn diện với mục tiêu đến năm 2025, KBNN vận hành dựa trên dữ liệu số và hoàn thành nền tảng Kho bạc số”. Để thực hiện mục tiêu này, KBNN tiếp tục nâng cấp dịch vụ công trực tuyến bổ sung kênh trao đổi thông tin giữa KBNN với các tổ chức cung cấp dịch vụ. KBNN dự kiến vào cuối năm nay, Cổng trao đổi dữ liệu này sẽ hoàn thành.

KBNN thực hiện trên Cổng trao đổi dữ liệu; xử lý hồ sơ đăng ký ủy quyền của đơn vị SDNS gửi tới, nhận bảng kê sử dụng dịch vụ của đơn vị SDNS, tạo giao diện bút toán thanh toán sang hệ thống Tabmis và đi thanh toán; nhận phản hồi xử lý bút toán thanh toán từ Tabmis; nhận phản hồi kết quả thanh toán từ hệ thống thanh toán song phương, thanh toán liên ngân hàng; trao đổi dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ/ngân hàng thương mại.

Theo KBNN, việc triển khai Cổng trao đổi dữ liệu với nhà cung cấp điện, nước, viễn thông là một bước quan trọng trong thực hiện mục tiêu xây dựng kho bạc số, theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây cũng là mở đầu quan trọng cho các hình thức thanh toán chủ động, tự động trong tương lai, làm thay đổi diện mạo của KBNN, chuyển dần từ mô hình quản lý sang mô hình phục vụ.