Theo đó, dự thảo thông tư quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán được quy định chi tiết tại biểu giá ban hành kèm theo. Căn cứ vào mức giá tối đa, khung giá quy định các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán quyết định mức giá cụ thể phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ và quy định của pháp luật về giá, pháp luật có liên quan.

Theo dự thảo thông tư, giá dịch vụ môi giới mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm (áp dụng cho chứng khoán niêm yết và chứng khoán đăng ký giao dịch) tối đa 0,45% giá trị giao dịch, trong khi hiện tại đang là tối đa 0,5% giá trị giao dịch.

Giá dịch vụ phát hành chứng chỉ quỹ mở, quỹ ETF cũng được giảm từ mức tối đa 0,5%/giá trị giao dịch xuống còn tối đa 4,5%/giá trị giao dịch.

Giá dịch vụ đấu giá theo dự thảo thông tư sẽ từ 20 triệu đồng/1 cuộc bán đấu giá cổ phần/mỗi loại chứng khoán đến 0,15% trên tổng giá trị cổ phần và các loại chứng khoán thực tế bán được, tối đa là 150 triệu đồng/1 cuộc bán đấu giá.

Một thay đổi khác trong dự thảo thông tư là giá dịch vụ môi giới hợp đồng tương lai tối đa chỉ là 5.000 đồng/hợp đồng tương lai chỉ số và tối đa 8.000 đồng/hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ. Trong khi đó, thông tư hiện hành quy định giá tối đa là 15.000 đồng/hợp đồng tương lai chỉ số và tối đa 25.000 đồng/hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.

Thông tư này được ban hành sẽ thay thế Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam./.

Hồng Quyên