Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 Thông tư số 47/2019/TT-BTC như sau: Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán theo năm quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Thông tư số 47/2019/TT-BTC như sau:

Đối với tổ chức thu phí là Sở Kế hoạch và Đầu tư: tổ chức thu phí chuyển 70% số tiền phí cung cấp thông tin doanh nghiệp thu được vào tài khoản của Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh. Việc trích chuyển được thực hiện hàng tháng.

Đề xuất thay đổi mức trích nộp phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
Đề xuất thay đổi mức trích nộp phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. Ảnh: TL.

Số tiền còn lại 30% nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, thì được sử dụng 30% số phí thu được để trang trải cho việc thu phí theo quy định.

Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh được trích 13% số tiền phí cung cấp thông tin doanh nghiệp thu được (gồm cả số phí do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển về theo quy định) và nộp 87% tiền thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không đề cập tại dự thảo thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, Nghị định số 11/2020/NĐ-CP… và một số nghị định khác./.