công tác phí

Ảnh minh họa.

Khi ông làm thủ tục thanh toán với đơn vị thì được kế toán trả lời, đi công tác dưới 10km không được thanh toán phụ cấp lưu trú (150.000 đồng/ngày).

Ông Long hỏi, kế toán đơn vị ông trả lời như vậy là đúng hay sai? Văn bản nào quy định khoảng cách để được thanh toán phụ cấp lưu trú?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; trong đó quy định về chế độ phụ cấp lưu trú như sau:

“1. Phụ cấp lưu trú là khoản tiền hỗ trợ thêm cho người đi công tác ngoài tiền lương do cơ quan, đơn vị cử người đi công tác chi trả, được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đến khi kết thúc đợt công tác trở về cơ quan, đơn vị (bao gồm thời gian đi trên đường, thời gian lưu trú tại nơi đến công tác).

Mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác: 200.000 đồng/ngày.

Trường hợp đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày) thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức phụ cấp lưu trú theo các tiêu chí: Căn cứ theo số giờ thực tế đi công tác trong ngày, theo thời gian phải làm ngoài giờ hành chính (bao gồm cả thời gian đi trên đường), quãng đường đi công tác và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị”.

Tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện như sau:

“2. Mức chi quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa làm căn cứ để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương lập dự toán chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương quy định các mức chi cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc để thực hiện cho phù hợp trong phạm vi dự toán ngân sách được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

3. Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định các mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc để thực hiện cho phù hợp.

... 7. Trường hợp các bộ, ngành, địa phương chưa ban hành văn bản quy định mức chi cụ thể, thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ mức chi quy định tại Thông tư này quyết định mức chi công tác phí, chi hội nghị trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị nhưng tối đa không vượt quá mức chi quy định tại thông tư này, bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, trong phạm vi dự toán nguồn kinh phí được cấp có thẩm quyền giao”.

Do vậy, đề nghị ông Long nghiên cứu các quy định của địa phương về chế độ công tác phí theo quy định tại Khoản 3, Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 40/2017/TT-BTC để thực hiện theo quy định.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị có văn bản gửi cơ quan tài chính địa phương để được hướng dẫn.

Theo Chinhphu.vn